แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คาทอลิก (Catholic)

     คาทอลิก (Catholic) ศัพท์กรีก   Katholicos แปลว่า สากล หมายถึงพระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าคริสต์ ทรงตั้งขึ้นนั้นมีลักษณะสากล   มีความหมาย   2 ประการ คือ
    1.  สากลในแง่ภูมิศาสตร์   2.  สากลในแง่ความเชื่อและความจริงแท้
    คาทอลิกมีความหมายว่า “สากล”    (universal) นักบุญอิกญาซิโอแห่งอันทิโอก (St. Ignatius of Antioch) (d.107) ในศตวรรษที่ 2 เป็นผู้ใช้คำนี้เป็นครั้งแรก    จากข้อความที่ท่านเขียนถึงพระศาสนจักรที่สเมอร์นา (Smyrna) ว่า   “ที่ใดก็ตามที่พระสังฆราชจะปรากฏต่อสาธารณชน  ขอให้ประชาชน ณ ที่นั้นกระทำตัวราวกับว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่และที่นั่นก็คือ พระศาสนจักรคาทอลิก (the Catholic Church)” (Smyr. VIII. 2)  ได้แก่ พระศาสนจักรและสมาชิกแต่ละคนของพระศาสนจักร สมาชิกของพระศาสนจักรที่มีความสำคัญยิ่งท่านหนึ่ง คือนักบุญปาเซียนุส (St. Pacianus) พระสังฆราชแห่งบาร์ซีโลนา (Barcelona) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 4 กล่าวว่า “คริสตชนเป็นชื่อของข้าพเจ้าและคาทอลิกเป็นนามสกุลของข้าพเจ้า”  บรรดาปิตาจารย์แห่งพระศาสนจักรหมายถึง พระศาสนจักรแท้จริง (the True Church) ที่ต่างจากนิกายอื่นๆ(all other religious groups)  ดังนั้น ในปัจจุบัน คำนี้จึงใช้กับผู้ที่มีความเชื่อ (the faithful)  ข้อความเชื่อทั้งหลาย (the creeds)  วัด (churches)  สถาบัน (institutions)  สถาบันผู้ได้รับศีลบวช (clergy) กับฐานานุกรม – ผู้ดำรงตำแหน่งการปกครองพระศาสนจักรตามลำดับชั้นหรือฐานานุกรม (hierarchy) ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระคริสตเจ้าซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับคำสั่งสอนที่อัครสาวกได้รับ 

    พระศาสนจักรประกาศความสมบูรณ์ของความเชื่อนำและแจกจ่ายความสมบูรณ์ของหนทางแห่งความรอดพ้น พระคริสตเจ้าส่งพระศาสนจักรไปแพร่ธรรมให้กับมนุษย์ทุกคน มุ่งสู่เอกภาพด้วยการมีพระจิตของพระคริสตเจ้า อาศัยสายสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากการยืนยันความเชื่อ ศีลศักดิ์สิทธิ์  (ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 166-168)
     ปัจจุบัน Catholic ใช้เป็นชื่อเรียก พระศาสนจักรที่ขึ้นกับโรม ว่า  “พระศาสนจักรคาทอลิก”  นักบุญเปโตร เป็นพระสันตะปาปา องค์แรกและ หลังการสังคายนาวาติกันที่ 2 พระศาสนจักรคาทอลิก ส่งเสริมศาสนสัมพันธ์ กับศาสนาต่าง ๆ เพราะถือว่าคริสตชนในนิกายต่าง ๆ (เช่น โปรแตสตันท์, ออร์โทด็อกซ์) พระศาสนจักรคาทอลิกมี พระสันตะปาปา (POPE) เป็นประมุขสูงสุด โดยมีคณะ พระคาร์ดินัล ทำหน้าที่ เป็นคณะที่ปรึกษา ในการปกครองพระศาสนจักรมี  มุขนายก หรือ พระสังฆราช ปกครองดูแลในเขต  สังฆมณฑลในสังฆมณฑล มัดซึ่งคริสต์ศาสนิกชน ใช้ประกอบศาสนกิจต่าง ๆ มี  บาทหลวงหรือพระสงฆ์ เป็นผู้ปกครองดูแล  
พระสังฆราช (ฺBishop) หรือ มุขนายก   เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดใน (อัคร) สังฆมณฑล
    กลุ่มคริสตชนพื้นฐาน (BASIC ECCLESIAL (CHISTIAN)  COMMUNITIES (B.E.C.)
กลุ่มคริสตชนพื้นฐาน คือพระศาสนจักรกลุ่มย่อยในระดับครอบครัวหรือชุมชน รวมตัวกันเพื่อการภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ การสอนคำสอน ตลอดจนการแบ่งปันปัญหามนุษย์และปัญหาพระศาสนจักร ด้วยจุดประสงค์ที่จะผูกพันตนทำงานร่วมกัน ชุมชนดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความมีชีวิตชีวาของพระศาสนจักร เป็นเครื่องมือในการอบรมและการแผ่พระวรสาร ฝังรากอยู่ในแหล่งชนสามัญและตามชนบท กลายเป็นเชื้อแป้งฟูแห่งชีวิตคริสตชน การเอาใจใส่ดูแลผู้ต่ำต้อยและการผูกพันตนทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (RM 51)