แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันของพระยาห์เวห์ ในพันธสัญญาเดิมหมายถึงวันที่พระเจ้าจะเสด็จมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ชอบธรรมและพิพากษาลงโทษคนชั่ว (อสย 2:12) พันธสัญญาใหม่นำความคิดนี้มาใช้กับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสตเจ้าเมื่อสิ้นพิภพ  เพื่อทรงพิพากษามวลมนุษย์และประทานความรอดพ้นแก่ผู้ชอบธรรม  “วันของ พระยาห์เวห์” จึงเป็นวันที่นำทั้งความรอดพ้น และการพิพากษาลงโทษมาให้