แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันฉลองสัปดาห์  ในภายหลังเรียกว่า “วันเป็นเตก๊อสเต” ซึ่งแปลว่า “ที่ 50” เพราะเป็นวันที่ 50 นับจากวันสับบาโตที่เริ่มเทศกาลปัสกา ในวันนั้นจะมีการประชุมศักดิ์สิทธิ์และถวายบูชา ชาวอิสราเอลฉลองวันนี้เพื่อระลึกถึงการที่พระเจ้าประทานพันธสัญญาให้เขาที่ภูเขาซีนาย ในวันฉลองนี้พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่ชุมนุมกันที่กรุงเยรูซาเล็ม (ดู กจ บทที่ 2)