แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รับบี (Rabbi) เป็นคำเรียกด้วยความเคารพ แปลว่า “เจ้านายหรือครูของข้าพเจ้า” ชาวยิวใช้คำนี้เรียกผู้สั่งสอนธรรมบัญญัติ (มธ 23:2-7) พระเยซูเจ้าทรงได้รับเรียกเช่นนี้ด้วย (มก 9:5)