แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มานนา คืออาหารที่พระเจ้าประทานให้ชาวอิสราเอลอย่างอัศจรรย์ระหว่างที่เขาเดินทางอพยพในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา 40 ปี  มานนามีลักษณะคล้ายเมล็ดผักชีและมีรสหวานเหมือนขนมปังแผ่นผสมน้ำผึ้ง (ดู อพย 16:31)