แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชาวสะดูสี เป็นกลุ่มชนชั้นผู้นำในสังคมชาวยิวสมัยพระเยซูเจ้า ส่วนใหญ่เป็นคนในตระกูลสมณะของชาวยิว มีอำนาจทางการเมือง คบค้ากับชาวโรมัน ควบคุมศาลสูงของชาวยิว คือสภาซันเฮดริน พวกนี้ไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพของร่างกาย (มก 12:18) และไม่เชื่อว่ามีทูตสวรรค์และจิต (กจ 23:8) จึงเป็นอริกับชาวฟาริสี และเป็นอริกับคำสอนของพระคริสตเจ้าด้วย