แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชาวฟาริสี คือชาวยิวกลุ่มหนึ่งในสมัยพระเยซูเจ้า  มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับธรรมบัญญัติและศาสนา เป็นผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ ทั้งที่มีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในพระคัมภีร์ และที่เป็นเพียงธรรมประเพณีที่ปฏิบัติและสอนกันต่อๆมา โดยคิดว่าธรรมประเพณีที่เขากำหนดขึ้นจากการตีความบทบัญญัตินั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกับตัวธรรมบัญญัติที่พระเจ้าทรงดลใจให้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ พระเยซูเจ้าทรงประณามพวกนี้อย่างรุนแรง ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนเคร่งครัดในการถือศาสนา แต่เพราะเขาเป็นคนไม่จริงใจ ปฏิบัติศาสนาแต่เพียงภายนอกเท่านั้น (มธ 23)