แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เครื่องหมายอัศจรรย์ คือการกระทำหรือเหตุการณ์ที่พระเจ้าหรือพระเยซูเจ้าทรงกระทำ หรือทรงใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายว่า พระเจ้าทรงแสดงพระอานุภาพในเหตุการณ์นั้นให้ปรากฏ เพื่อช่วยมนุษย์ เช่น พระเยซูเจ้าทรงรักษาโรคอย่างอัศจรรย์  ทรงขับไล่ปีศาจ  ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น  ทรงปลุกคนตายให้คืนชีพ แต่เครื่องหมายอัศจรรย์ที่สำคัญที่สุดของ พระองค์คือ การสิ้นพระชนม์  การกลับคืนพระชนมชีพ  การเสด็จสู่สวรรค์  การประทานพระจิตเจ้ามาเปลี่ยนแปลงบรรดาอัครสาวก และยุคใหม่ พระเจ้าอาจประทานให้บรรดาอัครสาวกหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์หลายท่านทำเครื่องหมายอัศจรรย์ได้ด้วย