foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เครื่องเผาบูชา ในสมัยพันธสัญญาเดิม ชาวอิสราเอลถวายเครื่องบูชาแบบนี้บ่อยที่สุด คือ ถวายทุกวันทั้งตอนเช้าและตอนเย็น เพื่อชดเชยบาปที่ได้ทำ ผู้นมัสการจะนำสัตว์ไร้ตำหนิมาหาสมณะด้วยความสมัครใจ วางมือบนหัวสัตว์เพื่อแสดงว่าสัตว์นั้นเป็นตัวแทนของตน แล้วสมณะจะฆ่าและเผาสัตว์นั้นทั้งหมด เป็นเครื่องหมายว่าผู้นำสัตว์มาถวายนั้นถวายตนทั้งหมดแด่พระเจ้าแล้ว (ดู ลนต บทที่ 1)