แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หนังสือแห่งความหวัง

หัวข้อ    พระคัมภีร์
พระคัมภีร์      สิ่งที่เขียนไว้ก่อนนั้นก็เขียนไว้สำหรับสั่งสอนเรา เพื่อเราจะได้มีความหวังอาศัยความอดทนพากเพียร และการปลอบใจที่มาจากพระคัมภีร์ (รม 15:4)
อุปกรณ์       หนังสือเกี่ยวกับเทพนิยาย ตำราอาหาร หนังสือขำขัน หนังสือระบายสี และหนังสืออื่นๆ หลายๆ เล่มที่คิดว่าเด็กๆ รู้จัก ไม่ควรลืมหนังสือปทานุกรม และหนังสือพระคัมภีร์

เนื้อหา

มีใครชอบอ่านหนังสือบ้าง? (ให้เด็กๆ ตอบ) ครูชอบอ่านหนังสือ วันนี้ครูนำหนังสือมาหลายชนิดให้เราเล่นเกมเกี่ยวกับหนังสือเล่านี้ ครูจะชูหนังสือขึ้นมาทีละ 1 เล่ม และให้พวกเราช่วยกันทายว่าเป็นหนังสือชนิดใด (ครูหยิบหนังสือปทานุกรมชูขึ้น) นี่เป็นหนังสือชนิดใด? (ให้เด็กๆ ตอบ) เกี่ยวกับคำ! ถูกต้อง มีคำเป็นพันๆ คำในหนังสือเล่มนี้ คนทั่วไปค้นหาคำต่างๆ จากปทานุกรม เอาละนี่หนังสือชนิดใด? (ครูชูหนังสือชนิดต่างๆ หลายๆ เล่ม และให้เด็กพยายามทาย)
(ครูชูหนังสือพระคัมภีร์) นี่คือหนังสืออะไร? (ให้เด็กๆ ตอบ) มีเรื่องราว กฎต่างๆ บทกลอน บทเพลง จดหมาย และคำเทศน์สอนต่างๆ มากมายในหนังสือเล่มนี้ ให้เราฟังว่าหนังสือเล่มนี้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวเอง
อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
นี่คือหนังสือแห่งความหวัง  แม้เมื่อเรากระทำผิด   เราก็ยังมีเหตุผลที่จะมีความสุขได้ เพราะพระเจ้าทรงรักเราเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ เราสามารถสร้างความหวังของเราในพระองค์
หนังสือเล่มนี้บอกเราเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูเจ้า เพราะหนังสือเล่มนี้คือพระคัมภีร์ หนังสือพระคัมภีร์เป็นหนังสือแห่งความหวัง และเป็นหนังสือมหัศจรรย์ที่อ่านได้ทุกกาลเวลา
ครูดีใจที่พวกเราหลายคนชอบอ่าน และเรียนรู้ที่จะอ่าน (ครูชี้ไปที่กองหนังสือที่นำมา)   ครูหวังว่าคงมีสักวันที่พวกเราสามารถอ่านหนังสือเหล่านี้ได้หมดทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้บอกเราเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ ในโลก    และมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้าง แต่มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เราต้องอ่านทุกวัน นั่นคือหนังสือพระคัมภีร์   หนังสือของพระเจ้า หนังสือแห่งความหวัง