แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เรื่อง    การขอบคุณพระเป็นเจ้า
พระคัมภีร์    1 พงศาวดาร 16:8 – 10
ภาพรวม    เด็กๆ รินน้ำใส่สีที่ไม่หวาน  และเรียนรู้ว่าชีวิตที่ไม่มีการขอบคุณเหมือนน้ำที่ไม่หวาน
อุปกรณ์    แก้วหรือถ้วยสำหรับเด็กแต่ละคนๆ ละ 2 ใบ  เหยือกใส่น้ำ 2 ใบที่ใส่น้ำผสมกลิ่นส้มทั้งสองใบ  น้ำตาล 1 ถ้วย  ช้อนชาสำหรับตักน้ำตาล
ประสบการณ์    ครูแจกน้ำเย็นใส่สีผสมอาหารที่ไม่ใส่น้ำตาลให้เด็กทุกคนๆ ละ 1 แก้ว  โดยที่ยังไม่ให้เด็กดื่มจนกว่าจะได้รับครบทุกคน  และครูบอกเด็กๆ ว่า

  • วันนี้เรามีน้ำส้มดื่ม ใครเตรียมให้เรา ไม่ต้องสนใจ  ไม่ต้องขอบคุณใคร  มีน้ำให้ดื่มเราก็ดื่ม (ให้เด็กๆ ดื่มน้ำ)

ครูถาม    เป็นอย่างไรบ้าง น้ำที่เราดื่ม (ให้เด็กๆ พูด)
ครู    ชีวิตที่ไม่มีการขอบคุณก็เหมือนการดื่มน้ำส้มที่ไม่หวาน
การตอบรับ    ครูนำเหยือกใส่น้ำผสมสีกลิ่นส้ม  น้ำตาล  และช้อนสำหรับตักน้ำตาลออกมาวางบนโต๊ะ
อ่านพระคัมภีร์ 1 พงศาวดาร 16:8 – 10
จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ จงขานพระนามของพระองค์เถิด จงประกาศพระราชกิจของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติ จงขับร้องเพลงถวายพระองค์ จงร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ จงบอกเล่าถึงพระราชกิจน่าพิศวงทั้งปวงของพระองค์ จงภูมิใจในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ใจของผู้แสวงหาพระยาห์เวห์จงชื่นชมเถิด
ครู    เราต้องขอบคุณพระเป็นเจ้าในทุกๆ สิ่งที่เรากระทำ  ให้เราแต่ละคนแสดงความขอบคุณพระเป็นเจ้าด้วยการตักน้ำตาลใส่ลงในเหยือกน้ำคนละ 1 ช้อน

  • ครูให้เด็กทุกคนได้ตักน้ำตาลใส่ลงในเหยือก  ขณะตักให้เด็กแต่ละคนกล่าวขอบคุณพระเป็นเจ้าในสิ่งที่เขาคิดว่าอยากขอบคุณ  หลังจากนั้น นำน้ำสีกลิ่นส้มที่ผสมน้ำตาลให้เด็กๆ ทุกคนได้ชิมอีกครั้ง
  • การชิมน้ำส้มครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้าง  การขอบคุณก็เปรียบเสมือนการเติมความหวานให้กับชีวิตของเราแต่ละคน

ส่งท้าย    ให้เด็กอยู่ในความเงียบ      และอ่านข้อความจากพระคัมภีร์  1 พงศาวดาร 16: 8 – 10  อีกครั้ง