แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

cross heartเรื่อง    ความรักของพระเจ้า
พระคัมภีร์    ยอห์น 15:13 – 17
ภาพรวม    ให้เด็กๆ ตกแต่งโปสเตอร์และเรียนรู้เกี่ยวกับความรักของพระเป็นเจ้า
อุปกรณ์    กระดาษสีแดงรูปหัวใจเท่าจำนวนเด็ก  สก๊อตเทป  กระดาษวาดแบบ  สีเทียน
ประสบการณ์    ให้เด็กแต่ละคนวาดรูปตัวเองครึ่งตัวลงในกระดาษวาดแบบ  เสร็จแล้วให้ระบายสีผม  ตา  และเสื้อผ้า  ในขณะที่เด็กๆ กำลังระบายสีอยู่นั้น  ให้ครูนำกระดาษสีแดงรูปหัวใจไปติดในภาพของเด็กๆ แต่ละคน  และให้เขียนลงในรูปหัวใจว่า “ความรักของพระเป็นเจ้า  บรรจุอยู่ในหัวใจของ (ชื่อเด็ก) ……….…”  
การตอบรับ    เมื่อเด็กๆ วาดเสร็จแล้ว ให้แต่ละคนใช้สก๊อตเทปติดโปสเตอร์ภาพของเขาแต่ละคนไว้บนกำแพง

ครูถาม

  • ภาพของแต่ละคนที่วาดมีอะไรที่แตกต่างกัน  และมีอะไรที่เหมือนกัน
  • ภาพของเราแต่ละคนในโปสเตอร์นั้นแตกต่างกัน เหมือนกับเราแต่ละคนแตกต่างกัน สิ่งที่เหมือนกันคือ หัวใจของเราที่มีความรักของพระเป็นเจ้าบรรจุอยู่  ให้เราฟังพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงความรักของพระเป็นเจ้า 

อ่านพระคัมภีร์ ยอห์น 15:13 – 17
ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย ท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเรา ถ้าท่านทำตามที่เราสั่งท่าน เราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไป เพราะผู้รับใช้ไม่รู้ว่านายของตนทำอะไร เราเรียกท่านเป็นมิตรสหาย เพราะเราแจ้งให้ท่านรู้ทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระบิดาของเรา มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน มอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่ เพื่อว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระบิดาจะประทานแก่ท่าน เราสั่งท่านทั้งหลายดังนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงรักกัน

  • ถามเด็กๆ ว่าพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้เราทำอะไร
  • แม้พระเป็นเจ้าจะทรงประทานความแตกต่างทางพรสวรรค์  ความสามารถ  และรูปร่างให้กับเรา  แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเราที่เหมือนกันคือ  ความรักของพระเป็นเจ้าในหัวใจของเรา  เพราะพระเป็นเจ้าทรงรักเรา  เรารักซึ่งกันและกัน
  • พระเยซูเจ้าทรงกระทำอะไรเพื่อเรา

ส่งท้าย

  • ให้เด็กแต่ละคนยืนตรงภาพที่ตนเองวาด  และวางมือไว้บนรูปหัวใจ  และให้กล่าวคำภาวนาตามครูว่า

“ข้าแต่พระเป็นเจ้าที่รักยิ่ง  ขอบพระคุณที่ทรงสร้างลูกให้เป็นคนพิเศษ  ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ในหัวใจของลูก  โปรดช่วยลูกให้รักผู้อื่น  เหมือนที่พระองค์ทรงรักลูก  อาแมน”