แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แข่งขันด้วยไข่แห่งการไม่ให้อภัย
เรื่อง    การไม่ให้อภัย
พระคัมภีร์    มัทธิว 18:21– 35
ภาพรวม    เด็กๆ วางไข่พลาสติกไว้บนคุกกี้ที่กลับด้านล่างขึ้น (ด้านเรียบ)  และเรียนรู้เรื่องการไม่ให้อภัย
อุปกรณ์    กระดาษแผ่นเล็กๆ และดินสอเท่าจำนวนเด็ก ตะกร้าหรือกล่อง คุกกี้ 2 ชิ้น ไข่พลาสติกที่เปิด-ปิดได้เท่าจำนวนเด็ก
ประสบการณ์    แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน  เข้าแถวตอนลึกอยู่สุดมุมห้อง  แจกไข่พลาสติกกับคุกกี้ (เอาด้านเรียบขึ้น)  กลุ่มละ 1 ชิ้น

  • ครูบอกเด็กว่า  จุดประสงค์ของเกมนี้คือ  ให้วิ่งถือไข่พลาสติกที่วางอยู่บนคุกกี้ (เอาด้านเรียบขึ้น) ไปยังอีกด้านหนึ่งของห้อง  และวิ่งกลับเอามาส่งให้คนต่อไปจนถึงคนสุดท้าย กลุ่มใดเสร็จก่อนชนะ  ถ้าคนทำไข่พลาสติกหล่นจากแผ่นคุกกี้  ให้เก็บขึ้นมาวางใหม่ได้ แต่ให้ถอยหลังกลับไป 2 ก้าว

การตอบรับ

  • หลังจากการแข่งขัน  ให้เด็กนั่งเป็นวงกลม  ถามเด็กว่า  นักเรียนรู้สึกอย่างไรในการวิ่งแข่งครั้งนี้  ยากหรือง่ายในการวิ่ง  การวางไข่ไว้บนแผ่นคุกกี้ (ด้านเรียบ) เหมือนกับการไม่ให้อภัยผู้อื่นอย่างไร
  • การไม่ให้อภัย  หรือมีความเคียดแค้น  เจ็บใจ  เหมือนกับการทรงตัวของไข่อยู่บนแผ่นคุกกี้  การไม่ให้อภัยทำให้เราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้น  และทำให้เราเฉยชา

อ่านพระคัมภีร์ มัทธิว 18:21– 35
เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือไม่”  พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง  แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง”
อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้  ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้น มีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามา ชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่เป็นพันล้านบาท  เขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้ กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขา บุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้  ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่า ‘ขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมด’  กษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้  ขณะที่ผู้รับใช้ออกไป ก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่น พูดว่า  ‘เจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไร จงจ่ายให้หมด’ “เพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่า ‘กรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้’  แต่เขาไม่ยอมฟัง นำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมด  เพื่อนผู้รับใช้อื่นๆ เห็นดังนั้นต่างสลดใจมาก จึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์ พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมา ตรัสว่า ‘เจ้าคนสารเลว ข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้อง  เจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ’ กษัตริย์กริ้วมาก ตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้น พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกัน ถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง”

  • พระเยซูเจ้าทรงบอกเรื่องการให้อภัยว่าอย่างไร  เราจะให้อภัยผู้อื่นจากใจจริงได้อย่างไร

ส่งท้าย

  • วางตะกร้าที่บรรจุไข่พลาสติกไว้กลางวง  และแจกกระดาษแผ่นเล็กๆ พร้อมดินสอให้เด็กทุกคน  บอกให้เขาเขียนชื่อของบุคคลที่เขาโกรธ  และใส่ไว้ในไข่พลาสติก  เมื่อเสร็จแล้วให้ทุกคนนำมาใส่ไว้ในตะกร้า  ให้เด็กๆจับมือกันภาวนาว่า “ข้าแต่พระเป็นเจ้า  โปรดทรงช่วยลูกให้พ้นจากความเคียดแค้น เจ็บใจ ที่อยู่ในตะกร้านี้  โปรดช่วยลูกให้มีหัวใจของการให้อภัย  ขอบคุณสำหรับความรัก  และการให้อภัยที่พระองค์ทรงประทานให้ลูก  อาแมน”