แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Liturgy of the Word

ภาควจนพิธีกรรม เป็นส่วนหนึ่งของพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อเรารับฟังบทอ่าน พระวาจาของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ และรับฟังการอธิบายในบทเทศน์