แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

incarnation

การรับสภาพมนุษย์

การรับสภาพมนุษย์ คือความเชื่อว่าพระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมาจากพระมารดามารีย์