แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Immaculate Conception Feast of the

สมโภชการปฏิสนธินิรมล

พระนางมารีย์ พระมารดาพระเจ้าทรงเป็นผู้ปราศจากบาปตั้งแต่วินาทีแรกแห่งชีวิตของพระนาง พระศาสนจักรขานด้วยนามว่า การปฏิสนธินิรมล