แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

hymn

เพลงสดุดีคือ บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า เราขับร้องบทเพลงเหล่านี้ทั้งในวัดและที่บ้าน