แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Hosanna

คำว่า โฮซานนา หมายถึง “ให้เราสรรเสริญพระเจ้า” ฝูงชนร้องตะโกนว่า “โฮซานนา” และพวกเขาโบกกิ่งปาล์มในขณะที่พระเยซูเจ้าทรงประทับบนหลังลา เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม