แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

apostle

อัครสาวก

อัครสาวกคือผู้ช่วยพิเศษของพระเยซูเจ้า พระองค์ได้ทรงเลือกอัครสาวก 12 คน และได้ส่งพวกเขาไปประกาศข่าวดี เยียวยารักษา และเทศน์สอนในพระนามของพระองค์