แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ซาตานรู้จักพระคัมภีร์หรือ
    ซาตานรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพระคัมภีร์ รู้ว่าพระคัมภีร์กล่าวอะไร แต่ซาตานไม่ต้องการกระทำตามที่พระคัมภีร์สอน  พยายามกระทำทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งมนุษย์มิให้เชื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า   เพราะบางคนถึงแม้จะรู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง แต่ก็มิได้หมายความว่าเขาจะปฏิบัติตาม  ซาตานเป็นผู้หลอกหลวง เป็นจอมโกหก จึงโกหกและบิดเบือนความจริง ดังที่ได้เคยหลอกตนเอง ในการคิดว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวทำนายไว้จะไม่เกิดขึ้น ซาตานคิดว่ามันสามารถควบคุมพระเจ้า และหลบหนีจากการลงโทษของพระองค์ได้  แต่พระคัมภีร์กล่าวความจริง   ในที่สุดพระเจ้าทรงทำลายซาตานและพรรคพวกของมันโดยสิ้นเชิง

ข้อความสำคัญ    ท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวหรือ ดีแล้ว แม้พวกปีศาจก็เชื่อเช่นนั้นและยังกลัวจนตัวสั่นด้วย  คนเบาปัญญาเอ๋ย ท่านอยากรู้หรือไม่ว่าความเชื่อที่ปราศจากการกระทำนั้นไร้ประโยชน์ (ยากอบ 2:19-20)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   
มัทธิว 4:6 “ถ้า​ท่าน​เป็น​บุตร​พระ​เจ้า จง​กระโดด​ลง​ไป​เบื้อง​ล่าง​เถิด เพราะ​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า พระ​เจ้า​ทรง​สั่ง​ทูต​สวรรค์​เกี่ยวกับ​ท่าน ให้​คอย​พยุง​ท่าน​ไว้ มิ​ให้​เท้า​กระทบ​หิน”
ยอห์น 5:39-40 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ค้นคว้าพระ​คัมภีร์ เพราะ​คิด​ว่าท่าน​จะ​พบ​ชีวิต​นิรันดรได้​ใน​พระ​คัมภีร์​นั้น พระ​คัมภีร์​นี้​เอง​เป็น​พยาน​ถึง​เรา แต่​ท่าน​ก็​ไม่​ยอม​มา​หา​เรา​เพื่อ​จะ​มี​ชีวิต
คำถามที่เกี่ยวข้อง      ถ้าซาตานรู้จักพระคัมภีร์ ทำไมมันจึงไม่ยอมเชื่อฟัง