แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เป็นไปได้อย่างไร เมื่อฉันภาวนา พระเจ้าไม่ค่อยตอบคำภาวนาของฉัน

    มีความแตกต่างระหว่างคำว่า “การฟัง” กับ “การตอบ”   พระเจ้าทรงฟังคำภาวนาของเราเสมอ   แต่มิใช่ทุกครั้งที่เราภาวนาขอพระองค์จะประทานให้ เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงตอบคำภาวนาของเราเสมอ แต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะเป็นไปตามอย่างที่เราปรารถนา  เมื่อเราวอนขอบางอย่างจากพระเจ้า บางครั้งพระองค์มิได้ประทานให้ หรือต้องรอ การตอบที่ดีไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะต้องได้เสมอไป

ข้อความสำคัญ
บรรดาผู้ชอบธรรมร้องขอความช่วยเหลือ พระยาห์เวห์ก็ทรงฟัง ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความคับแค้นทั้งหลาย พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่มีใจเป็นทุกข์ ทรงกอบกู้ผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิด แม้ผู้ชอบธรรมจะประสบความทุกข์ร้อนมากมาย พระยาห์เวห์ก็ทรงช่วยเขาให้พ้นจนหมดสิ้น (สดุดี 34:17-19)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   
สดุดี 139:4
คำพูด​แม้​เพียง​คำ​เดียว​ยัง​ไม่​ทัน​หลุด​จาก​ปาก​ของ​ข้าพ​เจ้า ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​องค์​ก็​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า​ข้าพ​เจ้า​จะ​พูด​อะไร
2 โครินธ์ 12:8
 เรื่อง​นี้​ข้าพ​เจ้า​วอน​ขอ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​สาม​ครั้ง ขอ​ให้​มัน​พ้น​ไป​จาก​ข้าพ​เจ้า
1 เปโตร 5:7
 จง​ละ​ความ​กระวนกระวาย​ทั้งมวล​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​องค์ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ห่วงใย​ท่าน

คำถามที่เกี่ยวข้อง
พระเจ้าทรงฟังคำภาวนาของฉันเสมอหรือไม่