แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมทุกคนจึงไม่เป็นคริสตชน

j0431512มิใช่ทุกคนที่ปรารถนาจะเป็นคริสตชน และพระเจ้าไม่ทรงปรารถนาจะบังคับให้ผู้ใดติดตามพระเยซูเจ้า   มีบางคนมิใช่แต่เพียงปฏิเสธพระคริสตเจ้าเท่านั้น แต่ยังกระทำการเลวร้ายต่อคริสตชนอีกด้วย นั่นเป็นเพราะว่า พวกเขาไม่เข้าใจถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อพวกเขา  เราต้องพยายามบอกพวกเขาให้ทราบถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา

ข้อความสำคัญ    
พระเยซูเจ้าภาวนาว่า “แต่บัดนี้ ข้าพเจ้ากำลังกลับไปเฝ้าพระองค์ ข้าพเจ้ากล่าววาจานี้ ขณะที่ยังอยู่ในโลก เพื่อบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพเจ้าจะมีความยินดีบริบูรณ์พร้อมกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามอบพระวาจาของพระองค์ให้เขาเหล่านั้นแล้วและโลกเกลียดชังเขาเพราะเขาไม่เป็นของโลก เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าไม่เป็นของโลก ข้าพเจ้าไม่ได้วอนขอพระองค์ให้ทรงยกเขาออกจากโลกแต่วอนขอให้ทรงรักษาเขาให้พ้นจากมารร้าย เขาไม่เป็นของโลกเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าไม่เป็นของโลก” (ยอห์น 17:13-16)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง    
มัทธิว 7:14;
ประตูและทางซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นคับแคบ คนที่พบทางนี้มีจำนวนน้อย
ยอห์น 15:9
พระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไร เราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้น จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิด

คำถามที่เกี่ยวข้อง  

  • ทำไมบางคนจึงหัวเราะเมื่อฉันพูดถึงพระเยซูเจ้า


สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู    

  • ท่านควรสวดภาวนาพร้อมเด็กๆ เพื่อผู้อื่น ให้เขาเข้ามาเป็นคริสตชน