แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทูตสวรรค์มีลักษณะเหมือนกับอะไร

guardian-angelคำว่าทูตสวรรค์ หมายถึง “ผู้นำสาร”   ทูตสวรรค์เป็นผู้นำสารของพระเจ้า พวกท่านอาจเป็นนักรบของพระเจ้า  ในพระคัมภีร์เราอ่านพบว่า มีบางคนได้พบกับทูตสวรรค์ ซึ่งในบางครั้ง ผู้ที่พบรู้ว่าท่านเป็นทูตสวรรค์  แต่บางครั้งก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร  บางครั้งพระคัมภีร์บรรยายไว้ว่า ทูตสวรรค์มีปีก ทูตสวรรค์เหล่านั้นเรียกว่าเครูบิม แต่ส่วนมากแล้วทูตสวรรค์ที่ถูกกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ มีลักษณะเหมือนมนุษย์ธรรมดา เราไม่รู้ว่าทูตสวรรค์มีลักษณะเหมือนกับอะไรในสวรรค์

ข้อความที่สำคัญ   

  • ข้าพเจ้ายอห์นได้ยินและได้เห็นสิ่งเหล่านี้ เมื่อข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้วจึงคุกเข่าลงกราบนมัสการ ทูตสวรรค์ที่สำแดงสิ่งเหล่านี้แก่ข้าพเจ้า  แต่เขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่าเลย ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนกับท่านและเหมือนกับพี่น้องของท่าน คือบรรดาประกาศกและผู้ที่ปฏิบัติตามถ้อยคำของม้วนหนังสือนี้ จงนมัสการพระเจ้าเท่านั้น” (วิวรณ์ 22:8-9)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง  
ปฐมกาล 19:1;
เมื่อทูตสวรรค์สององค์มาถึงเมืองโสโดมในเวลาเย็น โลทกำลังนั่งอยู่ที่ประตูเมืองโสโดม เมื่อโลทเห็นเข้า เขาก็ลุกขึ้นไปต้อนรับ กราบลงกับพื้นดิน
ฮีบรู 13:2
อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะเมื่อต้อนรับแขกแปลกหน้า บางคนได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว

คำถามที่เกี่ยวข้อง  

  1. ทูตสวรรค์เป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิง
  2. ทูตสวรรค์รับประทานอาหารด้วยหรือไม่


สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู    
ท่านอาจถูกเด็กๆ ถามคำถามเหล่านี้ เมื่อเขาเห็นภาพทูตสวรรค์ที่แตกต่างกัน จากภาพวาดในพระคัมภีร์ของเด็กๆ ในหนังสือการ์ตูน หรือ ภาพวาดอื่นๆ ที่เขาพบ