แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเจ้าจึงไม่ทรงทำลายคนไม่ดี


large 2883พระเจ้าทรงรักมนุษย์มาก แม้แต่คนที่แย่ที่สุดในโลก นั่นคือพระองค์ทรงประทานเวลาให้เขาละทิ้งความชั่วหันกลับมาหาพระองค์     พระเจ้าทรงมีความเพียรทนมาก  แต่เมื่อถึงเวลา สักวันหนึ่งทุกคนที่ปฏิเสธจะดำเนินชีวิตในหนทางของพระเจ้า และมอบชีวิตของตนเพื่อพระคริสตเจ้าจะได้รับการลงโทษ วันนั้นจะเป็นวันแห่งความเศร้าสลด และวันนั้นจะมาถึง

ข้อความสำคัญ
องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงรีรอที่จะปฏิบัติตามพระสัญญาดังที่บางคนคิด แต่พระองค์ทรงอดกลั้นต่อท่านทั้งหลาย ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดต้องพินาศ แต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจ เปลี่ยนวิถีชีวิต (2 เปโตร 3:9)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง 

มัทธิว 13:24-30;
24 พระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังว่า “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับชายคนหนึ่งที่หว่านข้าวพันธุ์ดีในนาของตน 25 ขณะที่ทุกคนนอนหลับ ศัตรูก็มาหว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลีแล้วจากไป 26 เมื่อต้นข้าวงอกขึ้นจนออกรวง ข้าวละมานก็ปรากฏแซมอยู่ด้วย 27 บรรดาผู้รับใช้จึงไปหานายถามว่า ‘นายครับ นายหว่านข้าวพันธุ์ดีในนามิใช่หรือ แล้วข้าวละมานมาจากที่ใดเล่า’ 28 นายตอบว่า ‘ศัตรูมาหว่านไว้’ ผู้รับใช้จึงถามว่า ‘นายต้องการให้เราไปถอนมันไหม’ 29 นายตอบว่า ‘อย่าเลย เกรงว่าเมื่อท่านถอนข้าวละมาน ท่านจะถอนข้าวสาลีติดมาด้วย 30 จงปล่อยให้ข้าวสองชนิดงอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว แล้วฉันจะบอกคนเก็บเกี่ยวว่า จงเก็บข้าวละมานก่อน มัดเป็นฟ่อน เผาไฟเสีย ส่วนข้าวสาลีนั้น จงเก็บเข้ายุ้งของฉัน’

ฮีบรู 10:23
 23 เราจงยึดมั่นโดยไม่หวั่นไหวในการประกาศความหวังที่เรามีอยู่ เพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์

คำถามที่เกี่ยวข้อง  

  • ทำไมเมื่อคนเรากระทำผิดจึงต้องหลบหนี