แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

DSC_0013_resize.JPG

    อาสนวิหารอัสสัมชัญได้เปิดคอร์สการเรียนคำสอนผู้ใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ที่เตรียมจะเป็นคริสตชน ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2016 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 5 เดือนแล้ว ซึ่งมีผู้สนใจเรียนประมาณ 33 คน
    อาสนวิหารอัสสัมชัญ จึงได้จัดพิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016 (สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า) ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.30 น. โดยบาทหลวงยอแซฟ วินัย ฤทธิบุญไชย เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

    เพื่อพาพวกเขาเข้าวัดและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างเป็นทางการ แนะนำให้ชุมชนคริสตชนรู้จัก และมีประสบการณ์กับชุมชนคริสตชนของเรา ดังรายนามต่อไปนี้
1. จุฑาพร     เสนีย์พิทักษ์
2. ชลลดา    ศรีวิพันธ์
3. นิตยา    รัตตนงพิสัตย์
4. อริสสา    ขันติวิริยะเมธิน
5. อังคณา    ยอดเพ็ชร
6. นพรัตน์    ยอดเพ็ชร
7. อภิชิต    เอื้ออริยกุล
8. วิษณุ    แก่นพินิจ
9. ภาคภูมิ    สุวัชรชัย
10. นวรัตน์      กิติยากร ณ อยุธยา
11. ณรงค์เดช    บุญขันธ์
12. ณิศาธาดา    กลมไล
13. ศุภวัฒน์    ศุภพล
14. ปิยวัฒน์    ชาติพิทักษ์
15. ประพัฒน์    จันทร์แต่งผล
16. ศักยะ    ชวลิตวริชชากร
17. สิทธิสาสน์    ศรีวิพันธ์
18. ชยพัทธ์    บุราษี
19. ชยพล    พุ่มระชัฎร์
20. วัชรี    ลิ่มสกุล
21. พลอยพิรุณ    กิจเสรีบริรักษ์
22. ปพิชญา    พรหมยศ
23. ธนภัทร    ทองสุขดี
24. เคน    ดำรงกิจการวงศ์

ขอพี่น้องโปรดทักทายพวกเขา และภาวนาให้พวกเขาเป็นพิเศษด้วย