foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

1.    ราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์    องค์พระจิตอยู่ชิดในดวงวิญญาณ
       ทรงเปี่ยมล้นด้วยหรรษทาน       มารดาแห่งพระเจ้า
       พรหมจารีที่รักและทรงเมตตา    ที่พึ่งพาหลบภัยของเราคนบาป
       ทรงสั่งสอนให้สวดค่ำเช้า         สายประคำนำชีวา
(รับ) วันทามารีอา  วันทามารีอา  วันทามารีอา
2.   ราชินีแห่งสายประคำประเสริฐ    งามบรรเจิดจิตเพริศพิไลแพรวพราย
      ความมลทินไม่มีกล้ำกราย       ขอถวายพระพร
      โดยอาศัยซึ่งสายประคำสูงส่ง    จะมั่นคงสวดทุกๆวันเวลา
      ทดแทนชดเชยบาปชั่วช้า        เพื่อสันติในโลกา