foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

1.    แทบเชิงไม้กางเขน    พระมารดาประทับอยู่
       เงยพระพักตร์แลดู    พระบุตรรับทรมาน
       ช่างปวดร้าเศร้าใจ    จะหาใครที่ไหนปาน
       ร่วมทนทรมาน    ร่วมการไถ่บาปมนุษย์
(รับ)  ก่อนจะสิ้นพระชนม์    พระบุตรได้ตรัสกับพระมารดา
       และศิษย์ที่พระองค์ทรงรัก    “นี่..ลูกของท่าน นั่น…แม่ของเจ้า”
2.    ด้วยพระวาจานี้    เรามนุษย์ทั้งหลาย
      เป็นสุขแท้มากมาย    ได้เป็นลูกของพระนาง   
      ขอพระแม่ช่วยลูก    ทำตามพระทัยพระเจ้า
      ตามแบบอย่างพระแม่    ผู้เป็นรูปแบบคริสตชน