^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

เพลงสดุดีที่ 40 เพลงขอบพระคุณและภาวนาขอความช่วยเหลือ

เพลงสดุดีที่ 40
เพลงขอบพระคุณและภาวนาขอความช่วยเหลือ


สดด บทนี้เรียงลำดับความคิดในแบบไม่ธรรมดา คือเริ่มด้วยการขอบพระคุณและความหวัง (ข้อ 2-13) แล้วจบด้วยคำอ้อนวอนขอให้ทรงช่วยให้รอดพ้น (ข้อ 14-17) ภาคที่สองนี้เหมือนกันกับ สดด 70 จึงชวนให้คิดว่าแต่เดิมคงเป็นเพลงสดุดี 2 บทซึ่งถูกนำมารวมกัน ฮบ 10:5-7 เชิญชวนเราให้ฟังถ้อยคำในข้อ 7-9 ว่าเป็นถ้อยคำที่พระคริสตเจ้าตรัส ข้อความนี้มิได้หมายความว่าการถวายบูชาไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป แต่หมายความว่าการถวายตนแด่พระเจ้า โดยพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์ตลอดเวลานั้นมีความสำคัญมากกว่า (เทียบ 1 ซมอ 15:22; ฮชย 6:6)
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าพเจ้ารอคอยพระยาห์เวห์ด้วยความหวัง
    แล้วพระองค์ก็ทรงก้มลงมาหาข้าพเจ้า
    และทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของข้าพเจ้า

2    พระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นจากขุมลึกแห่งความพินาศ
    จากโคลนตมในปลักเลน
    ทรงให้ข้าพเจ้ายืนบนก้อนหิน
    ให้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง
    
3    พระองค์ทรงใส่เพลงบทใหม่ไว้ในปากข้าพเจ้า
    เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา
    หลายคนจะแลเห็นและมีความยำเกรง
    จะมอบความวางใจในพระยาห์เวห์

4    ผู้ที่วางใจในพระยาห์เวห์ย่อมเป็นสุข
    เขาไม่หันไปกราบไหว้รูปเคารพ
    และไม่หลงไปนมัสการพระเท็จเทียม

5    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า
    การอัศจรรย์และแผนการที่ทรงกระทำสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นช่างมากมายเหลือเกิน
    จะหาผู้ใดมาเทียมเท่าพระองค์ได้
    ข้าพเจ้าใคร่จะประกาศและบอกเล่าถึงเรื่องเหล่านี้
    แต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะมีมากเหลือคณานับ

6    พระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องบูชาหรือของถวายใดๆ
    พระองค์มิได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องบูชาชดเชยบาป
    แต่พระองค์ประทานหูให้ข้าพเจ้าฟัง
7    ข้าพเจ้าจึงทูลว่า "ข้าพเจ้าอยู่นี่ กำลังมาแล้ว
    ในม้วนพระคัมภีร์มีเขียนไว้สำหรับข้าพเจ้า
8    ให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้น
    ธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ลึกในหัวใจของข้าพเจ้า

9    ข้าพเจ้าประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์dในที่ประชุมใหญ่
    ถูกแล้ว ข้าพเจ้ามิได้ปิดปากเลย
    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงทราบอยู่แล้ว

10    ข้าพเจ้ามิได้ซ่อนความเที่ยงธรรมของพระองค์ไว้ลึกในใจของข้าพเจ้า
    ข้าพเจ้าประกาศว่าพระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงช่วยให้รอดพ้น
    ข้าพเจ้าไม่ได้ซ่อนความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้จากที่ประชุมใหญ่

11    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ไม่ทรงหยุดยั้งที่จะแสดงความกรุณาต่อข้าพเจ้า
    ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์รักษาข้าพเจ้าไว้ตลอดเวลา

12    เพราะความทุกข์ร้อนมากมายจนนับไม่ถ้วนห้อมล้อมข้าพเจ้า
    ความผิดทับถมข้าพเจ้าจนข้าพเจ้ามองไม่เห็นอีกแล้ว
    บาปของข้าพเจ้ามีมากกว่าเส้นผมบนศีรษะของข้าพเจ้า
        จนข้าพเจ้าหมดกำลังใจ

13    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดพอพระทัยที่จะช่วยชีวิตข้าพเจ้า
    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเสด็จมาช่วยเหลือข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด
14    ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพเจ้าจงได้รับความอับอายเถิด
    ผู้ที่ยินดีในความพินาศของข้าพเจ้าจงหนีไปอย่างอัปยศเถิด
15    ผู้ที่กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า "สาแก่ใจ"
    จงตกตะลึงด้วยความอับอาย

16    แต่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์จงยินดีและชื่นชมในพระองค์
    ผู้ที่รักพระองค์ผู้ทรงช่วยให้รอดพ้น
    จงพูดเสมอว่า "พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่"

17    ข้าพเจ้ายากจนและขัดสน
    องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยังเอาพระทัยใส่ข้าพเจ้า
    พระองค์ทรงช่วยเหลือและประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้า
    ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ขออย่าทรงรอช้าอยู่เลย

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10990
17300
57419
388584
816522
16624951
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-26 16:20

สถานะการเยี่ยมชม

มี 147 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk