แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ฤดูเก็บเกี่ยว การขอบคุณพระเจ้า
67.    พระเจ้าที่รัก พระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุมดูแลทุกสิ่ง
พระองค์ทรงควบคุมดวงอาทิตย์และสายฝน
น้ำค้างแข็งและหิมะ
สายลมและลมพายุ
พระองค์ทรงดูแลผืนดินและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ รากและใบ ดอกไม้และผลไม้
พระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุมการเก็บเกี่ยวในท้องทุ่ง
และการเก็บเกี่ยวผลจากต้นไม้ พระองค์ทรงประทานพืชผลมากมายให้แก่โลก
และพระองค์ทรงมอบหน้าที่แห่งการแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นให้แก่เรา
ขอโปรดให้เราทำหน้าที่นี้อย่างดี ถูกต้อง และยุติธรรมด้วยเทอญ     

68.    เราไถเตรียมพื้นดิน พระเจ้าทรงส่งฝนให้ตกลงมาเพื่อทำให้เกิดการเกี่ยวเก็บอีกครั้ง
และเมื่อทุ่งข้าวสาลีกลายเป็นสีทอง เมื่อนั้น ความดีงามอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะได้รับการป่าวประกาศออกไป 
(เทียบ สดด. 65)  

69.    สีขาวของน้ำที่กระเซ็นอยู่บนยอดคลื่น
และสีขาวบริสุทธิ์ของหิมะ ล้วนบอกเล่าว่า ผู้สร้างทุกสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นคือผู้ที่ยิ่งใหญ่
ท้องทุ่งหญ้าเป็นสีเขียว และสีเขียวของต้นไม้ ล้วนบอกเล่าว่า ผู้ที่ได้สร้างเธอและฉันขึ้นมา เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่
ดอกข้าวโพดเป็นสีน้ำเงิน และสีน้ำเงินของท้องฟ้า ล้วนบอกเล่าว่า
ผู้ที่ได้สร้างทุกสิ่งในพื้นที่สูงนั้นคือผู้ที่ยิ่งใหญ่
ฤดูเก็บเกี่ยวเป็นสีทอง
และแสงสีทองของดวงอาทิตย์ ล้วนบอกเล่าว่า
พระเจ้าคือผู้สร้างเรามา พระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่นัก     

70.    ขอบคุณพระเจ้าที่รัก สำหรับสวนของเราที่พร้อมจะเก็บเกี่ยว
ขอบคุณสำหรับเมล็ดพันธุ์ต่างๆ และผืนแผ่นดิน
สำหรับดวงอาทิตย์และสายฝน
สำหรับรากไม้ ใบไม้ และผลไม้ที่กำลังจะสุกงอม
ดังที่พระองค์ทรงอวยพรเราด้วยพระพรแห่งการเก็บเกี่ยว พระเจ้าข้า ขอให้เราอวยพรผู้อื่นด้วยการแบ่งปันสิ่งเหล่านี้แก่พวกเขาด้วย