foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บทเร้าวิงวอนพระแม่เจ้า

พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระคริสตเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระคริสตเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระคริสตเจ้า โปรดฟังเถิด
พระคริสตเจ้า โปรดสดับฟังเทอญ
พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระเจ้าข้า ทรงเมตตาเทอญ
พระบุตรผู้ไถ่โลก พระเจ้าข้า ทรง...
พระจิตศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าข้า
พระตรีเอกภาพ พระเจ้าเดียวเจ้าข้า
สันตะมารีอา             ช่วยวิงวอนเทอญ
สันตชนนีแห่งพระเจ้า     ช่วยวิงวอนเทอญ
สันตพรหมจารีแห่งพรหมจารีทั้งหลาย
มารดาพระคริสตเจ้า
มารดาพระหรรษทาน
มารดาผุดผ่องอย่างยิ่ง
มารดาบริสุทธิ์อย่างยิ่ง
มารดาพรหมจารีเสมอ
มารดาปราศจากหม่นหมอง
มารดาน่ารักยิ่ง
มารดาน่าพิศวง
มารดาผู้แนะนำ
มารดาพระผู้สร้าง
มารดาพระผู้ไถ่
พรหมจารีปรีชารอบคอบ
พรหมจารีควรเคารพ
พรหมจารีควรประกาศสรรเสริญ
พรหมจารีทรงฤทธิ์
พรหมจารีทรงเมตตา
พรหมจารีทรงสัตย์
กระจกเงาความยุติธรรม
สำนักพระญาณสุขุม
เหตุแห่งความยินดีของชาวเรา
ภาชนะรองรับพระจิต
ภาชนะล้ำเกียรติ
ภาชนะยอดศรัทธา
กุหลาบสวรรค์
ปราสาทดาวิด
ปราสาทงา
เคหะทองคำ
หีบพระบัญญัติ
ประตูสวรรค์
ดาวประจำรุ่ง
ความรอดของคนไข้
ที่หลบภัยของคนบาป
องค์บรรเทาผู้ทุกข์ยาก
องค์อุปถัมภ์ของคริสตัง
ราชินีนิกรเทวดา
ราชินีคณะอัยกา
ราชินีคณะประกาศก
ราชินีคณะอัครสาวก
ราชินีคณะมรณสักขี
ราชินีคณะอรหันต์ (อะระหัน)
ราชินีคณะสพรหมจรรย์
(สะพรมมะจัน แปลว่า ผู้ถือพรหมจรรย์)
ราชินีคณะนักบุญ
ราชินีผู้ปฏิสนธินิรมล
ราชินีผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์
ราชินีแห่งครอบครัว
ราชินีแห่งสันติภาพ
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก
อภัยโทษเราเถิด พระเจ้าข้า
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก
สดับฟังเราเถิด พระเจ้าข้า
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก
เมตตาเราเถิด พระเจ้าข้า
ก.     โปรดภาวนาอุทิศแก่เราเถิด พระชนนีเจ้าข้า
ร.     เพื่อเราสมจะได้รับตามคำสัญญาของพระ-คริสตเจ้า

เราจงภาวนา
โปรดเถิด พระเจ้าข้า โปรดให้เราข้าบริการของพระองค์ อยู่เย็นเป็นสุข ทั้งใจและกายเสมอ   โดยเห็นแก่คำเสนอวิงวอนแห่งศรีมารีอาผู้ทรงบุญ พรหมจารีเป็นนิจกาล ขอโปรดให้เราแคล้วความทุกข์โศก ณ แผ่นดินนี้ ได้ชื่นชมยินดีตลอดนิรันดรด้วยเทอญ เดชะพระสวามีคริสตเจ้าของเรา อาแมน