foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

_1_202การภาวนาเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตฉัน  หากปราศจากการภาวนาแล้วฉันคงจะเป็นคนวิกลจริตไปนานแล้ว  อัตชีวประวัติของฉันคงบอกคุณได้ว่าฉันต้องมีส่วนร่วมกับประสบการณ์ที่ขมขื่นที่สุดทั้งกับบุคคลและสาธารณชน  ประสบการณ์เหล่านั้นทำให้ฉันอยู่ในสภาพหมดหวังได้เพียงชั่วคราวและฉันสามารถพ้นจากสภาพนั้นได้เพราะการภาวนา

-  มหาตมะ  คานธี  –