แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำให้ทุกสิ่งในชีวิตเป็นการภาวนา
    ทุกประสบการณ์ของมนุษย์เป็นโอกาสให้สวดภาวนาได้ ดังนั้นจึงมีบทภาวนากับธนบัตรมูลค่าห้าปอนด์ รั้วลวดหนาม รถแทรกเตอร์ เกมฟุตบอลตอนกลางคืน และแม้แต่เมื่อเห็นศีรษะล้าน! บทหนึ่งของหนังสือตั้งชื่อว่า “ทั้งชีวิตสามารถกลายเป็นบทภาวนา”
    ผู้เขียนใช้ภาพลักษณ์ของนักดูนก ที่บางครั้งต้องหลบอยู่ในที่ซ่อน แต่เขาเรียนรู้ที่จะฟังเสียงนกตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะเมื่อเขาเข้าไปหลบในที่ซ่อนพิเศษเท่านั้น นักดูนกค่อย ๆ ปรับหูของตนให้ฟังเสียงนกตลอดเวลา แม้แต่ในเวลาที่เขาไม่ได้หลบในที่ซ่อน และเขาสังเกตแบบแผนต่าง ๆ ในเสียงเพลงของนก และความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในระดับเสียง เขาได้ยินภาพรวมของเสียง ซึ่งคนอื่น ๆ มักไม่สนใจฟัง

    เช่นเดียวกับเวลาพิเศษในการภาวนาของเรา ซึ่งเปรียบเสมือนเวลาที่เราอยู่ใน “ที่ซ่อน” ซึ่งช่วยปรับหูของเราให้รับฟังเสียงของพระเจ้าอย่างเต็มที่ เสียงของพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลา แต่เสียงอึกทึกของชีวิตสมัยใหม่มักกลบเสียงของพระองค์ หนังสือเล่มนี้แนะนำเรื่องความพยายามในการภาวนา เรื่องวินัย และการฝึกฝน แต่เป้าหมายสูงสุดนั้นอยู่เหนือกิจกรรมเหล่านี้ เป้าหมายคือทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตกลายเป็นการภาวนา ให้เราดำเนินชีวิตโดยสำนึกในพระคุณของพระเจ้า และอยู่เบื้องหน้าที่ประทับของพระองค์ตลอดเวลา
    เมื่อชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งถูกแทรกซึมด้วยตัวตน และความรักของอีกบุคคลหนึ่ง เขาคนนั้นจะรู้ว่าชีวิตคือความเป็นไปได้ที่ปราศจากข้อจำกัด ชีวิตจะงดงามจนทำให้เขาแทบหยุดหายใจ และอุปสรรคจะเป็นเพียงสิ่งที่เขาต้องกระโดดข้ามไป ดังนั้น ถ้าชีวิตมนุษย์คนหนึ่งถูกแทรกซึมด้วยการประทับอยู่ และความรักของพระเจ้า ใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง สิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องดีแน่นอน และดีมากด้วย แสงสว่างจะห่อหุ้มทุกสิ่งในชีวิต ในความอ่อนโยนของพระเจ้า และทุกสิ่งในชีวิตจะกลายเป็นคำภาวนา

คำถาม
    คุณพร้อมหรือไม่สำหรับเป้าหมายนี้ ซึ่งอาจดูไกลเกินเอื้อม แต่สูงค่าพอที่เราจะไขว่คว้ามา คุณจะรังเกียจหรือไม่ถ้าการเจริญเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นกระบวนการเปิดตนเองต้อนรับพระเจ้า ซึ่งคุณต้องพยายามตลอดชีวิตของคุณ และไม่อาจได้มาง่าย ๆ เหมือนซื้อยาจากร้านขายยา และคุณพร้อมหรือไม่ที่จะสวดภาวนาต่อไปจนกว่าชีวิตของคุณจะขาดการภาวนาไม่ได้

ลองทำดู
•    จงเพียรพยายาม จงเพียรพยายาม จงเพียรพยายาม
    เจ้าอยากรู้ความหมายขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าในเรื่องนี้หรือ
    จงเรียนรู้ให้ดีเถิด ความรักคือความหมายของพระองค์
    ใครเผยสิ่งนี้แก่เจ้า?  ความรักอย่างไรเล่า
    พระองค์ทรงเผยอะไรแก่เจ้า?     ความรัก
    ทำไมพระองค์จึงเผยแก่เจ้า?     เพราะความรัก
    จงจับ (ความรู้) นี้ให้มั่น และเจ้าจะเรียนรู้ และรู้จักความรักมากขึ้น
    แต่เจ้าจะไม่มีวันรู้จัก หรือเรียนรู้สิ่งอื่นใด ยกเว้นความรัก ตลอดไป

บทภาวนา
ข้าพเจ้าไม่เป็นของตนเองอีกต่อไป แต่เป็นของพระองค์
โปรดทรงจัดให้ข้าพเจ้าเป็นไปตามพระประสงค์
โปรดทรงจัดให้ข้าพเจ้าเท่าเทียมกับใครก็ได้ตามพระประสงค์
โปรดทรงจัดให้ข้าพเจ้ารับความทุกข์ทรมาน
ขอให้ข้าพเจ้าทำงานเพื่อพระองค์ หรือถูกวางไว้ข้าง ๆ เพื่อพระองค์
ขอให้ข้าพเจ้าได้รับการเชิดชูเพื่อพระองค์ หรือถูกกดให้ต่ำเพื่อพระองค์
ขอให้ข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม หรือให้ข้าพเจ้าว่างเปล่า
ขอให้ข้าพเจ้ามีทุกสิ่ง หรือให้ข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดเลย
ข้าพเจ้าเต็มใจมอบทุกสิ่ง เพื่อให้พระองค์พอพระทัย และนำไปใช้
และบัดนี้ ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ และศักดิ์สิทธิ์
พระบิดา พระบุตร และพระจิต
พระองค์ทรงเป็นของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเป็นของพระองค์
ขอให้เป็นไปตามนั้นเถิด และขอให้พันธสัญญาที่กระทำบนโลกในวันนี้ได้รับการรับรองในสวรรค์เทอญ
                      The Methodist Covenant, 1755

พระเจ้าข้า
ข้าพเจ้าขอมอบถวายจิตของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
ในพระหัตถ์ของพระองค์
พระหัตถ์แห่งความรักที่แบออก และไม่มีทางต่อสู้
ในพระหัตถ์ของพระองค์
พระหัตถ์แห่งความรักที่ยอมรับ และยินดีต้อนรับ
ในพระหัตถ์ของพระองค์
พระหัตถ์แห่งความรักที่มั่นคง และวางใจได้
ข้าพเจ้าขอมอบถวายดวงจิตของข้าพเจ้า
                            Rex Chapman