foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ก่อนรับศีลมหาสนิท

นมัสการ
ข้าแต่พระเป็นเจ้า ข้าพเจ้ากราบนมัสการพระองค์ ผู้ประทับอยู่ที่นี่ ขอน้อมรับว่าพระองค์คือพระผู้สร้าง พระสวามีที่สูงสุดของข้าพเจ้า และขอมอบตัวข้าพเจ้าทั้งสิ้นไว้แด่พระองค์    อาแมน

แสดงความเชื่อ
พระเยซูสวามีที่สูงสุด ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า พระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทนี้ ด้วยพระ-องค์เองโดยแท้จริง เป็นพระกาย พระโลหิต พระวิญญาณ และพระเทวภาพของพระองค์แท้ๆ ที่ข้าพเจ้ากำลังจะเข้าไปรับอยู่นี้ พระเจ้าข้า
แสดงความวางใจ
ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ได้ตรัสว่า ผู้ใดวางใจในพระองค์ ผู้นั้นไม่มีวันจะต้องอับอาย ข้าพเจ้ามั่นใจในคำสัญญาอันนี้ จึงเชื่อมั่นว่า เมื่อได้รับประทานพระองค์ในโลกนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะมีบุญแลเห็นและเสวยสุขกับพระองค์ตลอดนิรันดรในสวรรค์ พระเจ้าข้า

แสดงความรัก
ข้าแต่พระผู้ไถ่ พระองค์ทรงความรักสุดพรรณนา จึงได้ทรงพระกรุณาประทานพระองค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณของข้าพเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าจะไม่รักพระองค์ได้หรือ?        จริงแล้ว ข้าพเจ้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ ขอให้ข้าพเจ้าดำรงชีพและตายในความรักต่อพระองค์เถิด พระเจ้าข้า
แสดงความสุภาพ
ข้าแต่พระสวามีเจ้า พระองค์คือองค์ความศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จมาในดวงใจข้าพเจ้า แต่ขอโปรดตรัสคำเดียวเถิด และวิญญาณของข้าพเจ้าจะบริสุทธิ์ไป พระเจ้าข้า

แสดงความปรารถนา
วิญญาณข้าพเจ้าโหยหาพระองค์ พระเจ้าข้า พระองค์คือความยินดีและความสุขของข้าพเจ้า ทรงพระกรุณาเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าเถิด โปรดมาตั้งสำนักในวิญญาณข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ดำรงอยู่ในพระองค์ พระเจ้าข้า