แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เมื่อมีองค์มารดาน่ารักยิ่ง
ย่อมเป็นสิ่งสูงส่งคงความหวัง
ความน่ารักเลื่อมใสใครจักชัง
มีแต่วหวังวางใจในความรัก
เพราะความรักของแม่แท้ท่วมท้น
ช่วยทุกคนทั่วผู้รู้ตระหนัก
หากผู้ใดไม่เห็นความน่ารัก
ประหลาดนักเป็นคนพิกลแล

ไม่ต้องกล่าวเล่เรื่องปฏิสนธิ์
นิรมลพ้นบาปกำเนิดแน่
องค์พระเจ้าตรัสเป็นเช่นนั้นแล
และพระแม่แผ่ศรีที่ความรัก
แม้พระแม่ครองแมนแดนสวรรค์
โทษอนันต์ของโลกโศกตระหนัก
เสด็จมาตักเตือนลูกที่รัก
ให้พร้อมพรักทำดีหนีบาปเอย