แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความดำริตริตรองของพระแม่
ประเสริฐแท้จูงใจให้ศึกษา
พระแม่ของพระองค์ทรงฤทธา
สอนใจว่าเรามนุษย์จุดหมายมี
คิดไปในความเชื่อเมื่อมีสุข
ครั้นพบทุกข์รำพึงถึงสรวงศรี
เฝ้าสำรวจนอกในใจอินทรีย์
สร้างความดีหนีชั่วกลัวมลทิน

ภาวนาและหน้าที่มีค่ายิ่ง
ใครละทิ้งอาจพลาดพินาศสิ้น
คนเลื่อมใสศรัทธาเป็นอาจิณ
คงได้ยินเสียงพระตระหนักใจ
การเข้าเงียบในที่ดีสงบ
ช่วยให้พบความจริงสิ่งสดใส
เงียบดำริตริตรองมองจิตใจ
ตามแบบพระแม่ไซร้เป็นได้ดี