แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มนุษย์นี้มีบุญอบอุ่นจิต
พระทรงฤทธิ์ให้ราชินีศรี
มาบังเกิดในโลกโชคทวี
เพราะนารีนี้แลแม่พระองค์
ครั้งมนุษย์ต้องคำสาปบาปกำเนิด
วิญญาณเกิดมอดม้วยด้วยพิษสง
ทั้งการบาปหยาบช้าพาพะวง
จึงกระหายองค์ผู้ไถ่ในโลกา

ซึ่งบัดนี้พระองค์ทรงมาแล้ว
ทางนางแก้วกุลชาติวาสนา
คือมหาพรหมจารีมารีอา
ผู้นำมาซึ่งองค์พระทรงธรรม์
องค์พระบุตรนั้นหรือคือสันติภาพ
มาเปลื้องบาปเปลื้องทุกข์ให้สุขสันต์
เป็นประทีปส่องทางสว่างพลัน
เพื่อช่วยมนุษย์ไปสวรรค์นิรันดร