แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อันคำว่าคนไข้ในความหมาย
คนจะตายเจ็บป่วยล้วนแต่ใช่
การเจ็บปวดรวดเร้าทั้งกายใจ
มักทำให้ไม่พร้อมฝ่ายวิญญา
ในโอกาสเช่นนั้นสำคัญยิ่ง
ต้องใจจริงหมายปองร้องเรียกหา
ความอุปถัมภ์จากองค์พระมารดา
แล้ววิญญาจักรอดปลอดภัยพาล

โรคภัยไข้เจ็บนี้ยังหมายถึง
บาดแผลตรึงวิญญาน่าสงสาร
แม้เป็นบาปชั่วช้าที่สามานย์
จงกราบกรานขอพึ่งพระมารดา
พระนางเป็นความรอดของคนไข้
เป็นแม่ใจการุญยิ่งนักหนา
คนบาปที่มีใจมาพึ่งพา
ย่อมได้รับการรักษาวิญญาเอย