แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ท่านเป็นพรหมจารีศรีโสภิต
ท่านศักดิ์สิทธิ์ครบครันอนันต์ศรี
ลาภสูงส่งทรงบุญอดุลย์ทวี
เหนือสตรีอื่นใดในโลกา
ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคต
เกียรติยศงดงามยิ่งนักหนา
พระเลือกสรรท่านเป็นองค์มารดา
ของพระทรงสรรพานุภาพแล

ฐานะนี้ศรีศักดิ์ประจักษ์แจ้ง
และพระนางสำแดงองค์เยี่ยงแม่
ที่สุภาพศักดิ์สิทธิ์อย่างเที่ยงแท้
สมพระแม่ของพระตลอดกาล
คำสันตชนนีแห่งพระเจ้า
จึงย่อมเข้าคำสดุดีที่ขับขาน
ซึ่งชาวเราเฝ้าขออุปการ
เหตุว่าท่านเป็นมารดาของพระองค์