foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

24-11-57 72

ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดกิจกรรมฐานจิตตาภิบาลในงานวันวิชาการ เขต 3 และวันพระคัมภีร์เขต 3 ณ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 - 14.00 น.

โดยกิจกรรมเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับ "คำพูด คำสอนของพระเยซูเจ้า" "คำถามจากหนังสือบุตสิรา" เรื่องราวในพระคัมภีร์ผ่านกิจกรรมเกมซ่อนหา