foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

29-8-57 004

ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30-15.10น.

โดยกิจกรรมที่จัดในวันนี้มีหัวข้อเรื่อง "นักบุญยอห์นปอลที่ 2 พระสันตะปาปา วีรบุรุษแห่งสันติภาพ" ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเน้นถึงการได้รู้จักกับชีวประวัติของท่านนักบุญ การให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ของท่าน และการนำสันติภาพมาสู่โลก ผ่านทางวีดีทัศน์และการตอบคำถาม