แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์(ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม) และถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญ ชุดที่ 1

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์(ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม) และถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญ ชุดที่ 2

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์(ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม) และถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญ ชุดที่ 3

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์(ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม) และถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญ ชุดที่ 4

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์(ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม) และถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญ ชุดที่ 5