แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 5
การผ่านศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี
ภูมิหลัง
    การเดินผ่านมุมมองต่าง ๆ ของศีลแห่งการคืนดีจะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับคาทอลิก สิ่งที่พวกเขากระทำและพูดจะช่วยพวกเขาให้เปิดสู่การให้อภัยของพระเจ้า

เริ่มพิธี : เรามารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองว่าพระเจ้าของเราทรงประทานการให้อภัยและพระเมตตา
เฉลิมฉลองพระวาจาของพระเจ้า : เราฟังเรื่องราวของการให้อภัยจากพระคัมภีร์และไตร่ตรองว่ามีสิ่งในที่เรากรพทำผิด และเราล้มเหลวในการมีชีวิตอยู่ในกฎแห่งความรักของพระเจ้าอย่างไร
พิธีใช้โทษบาป : เราภาวนาพร้อมกันเพื่ออ้อนวอนขอการให้อภัย แล้วจึงไปรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีเป็นส่วนตัวจากพระสงฆ์ เราสารภาพของเรา พระสงฆ์ภาวนาบทอภัยบาป พระสงฆ์มอบ “การใช้โทษบาป” ให้เรากระทำ (การใช้โทษบาป คือการภาวนาหรือการกระทำที่เรากระทำเพื่อแสดงว่าเราเสียใจในกิจการบาปต่าง ๆ ที่เรากระทำ)
พิธีปิด : เรารับการอวยพร เดชะพระนามของพระตรีเอกภาพ เพื่ออยู่อย่างสงบสุขกับพระเจ้าและกับผู้อื่น

กับเด็ก ๆ
    สิ่งแรกคืออธิบายกับเด็ก ๆ ว่าพวกเขาสามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีเป็นการส่วนตัว แบ่งปันกับเด็ก ๆ ว่าพวกเขาควรกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี แล้วเชื้อเชิญเด็ก ๆ ให้หลับตาและคิดว่าพวกเขาจะพูดอะไรกับพระเจ้าหลังรับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ ให้พวกเขาคิดหาคำพูดสั้นๆ และเขียนลงในกระดาษ และตกแต่งถ้อยคำเหล่านี้ให้สวยงาม