กิจกรรมศีลกำลัง กิจกรรมที่ 4

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

กิจกรรมศีลกำลัง กิจกรรมที่ 4
ก้าวไปกับพิธีกรรม

ภูมิหลัง
    ให้ภาพรวมคร่าวๆ ของพิธีศีลกำลังของพระศาสนจักรคาทอลิกกับเด็กๆ และทบทวนพิธีกรรมนี้กับตัวท่านเองก่อน
     รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป : เมื่อรับศีลล้างบาป คำสัญญาแห่งศีลล้างบาปได้กระทำในนามของเรา เมื่อรับศีลกำลัง เราทำสัญญาศีลล้างบาปด้วยตัวของเราเอง เรายืนยันความเชื่อของเราในพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดา พระบุตร และพระจิต และในพระศาสนจักรคาทอลิก

    การปกมือ : ผู้เตรียมรับศีลกำลังทุกคนก้าวขึ้นมาข้างหน้าพร้อมกับพ่อแม่อุปถัมภ์ของตน พระสังฆราชปกมือเหนือศีรษะของผู้เตรียมรับศีลและการภาวนาวอนขอพระจิตให้ทรงนำชีวิตของพวกเขา
     การเจิมด้วยน้ำมันคริสมา : พระสังฆราชเรียกชื่อผู้รับศีลกำลังแต่ละคนด้วยชื่อศีลกำลังที่ตนตั้งไว้ และใช้น้ำมันคริสมาทำเครื่องหมายกางเขนไว้บนหน้าผากของแต่ละคน ผู้รับศีลตอบรับว่า “อาแมน” เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าพวกเขาเชื่อ
    พิธีศีลกำลังยืนยันว่า เราได้รับศีลล้างบาปเป็นคริสตชน เราต้องเป็นพยานยืนยันถึงความเชื่อของเราในพระเจ้าในทุกสิ่งที่เรากระทำ เราต้องสวดภาวนาวอนขอพระจิตเจ้าให้ทรงนำทางชีวิตของเราเสมอ

กับเด็กๆ
    เชื้อเชิญเด็กๆ ให้แสดงบทบาทสมมุติในมุมมองของพิธีศีลกำลังทั้งสามอย่างนี้  ให้แต่ละคนผลัดกันเปลี่ยนเป็นพระสังฆราช ผู้รับศีล และพ่อแม่อุปถัมภ์