แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

นักบุญเทเรซาแหงลีซีเออซ์ สอนเราไม่ให้สูญเสียโอกาสที่จะพูดสิ่งดีๆ โอกาสที่จะยิ้มให้หรือกระทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เพื่อโปรยหว่านสันติและมิตรภาพ นิเวศวิทยาบูรณาการนั้น เป็นการกระทำง่ายๆในชีวิตประจำวัน ที่สามารถทำลายเหตุผลของความรุนแรง การกดขี่ข่มเหงและความเห็นแก่ตัว (พระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ข้อ 230)