แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

"ดวงตา" ที่เหมือนกัน
 กลับมี "มุมมอง" ที่ต่างกัน
"ใบหู" ที่เหมือนกัน
 กลับมี "วิธีฟัง" ที่ต่างกัน
"ปาก" ที่เหมือนกัน
กลับมี "วิธีพูด" ที่ต่างกัน
"สมอง" ที่เหมือนกัน
 กลับมี "วิธีคิด" ที่ต่างกัน

 อาจเป็นเพราะ "เหตุนี้" หรือไม่ ???
"ใจ" ที่เหมือนกัน
กลับมี "วิธีเลือก" ที่จะรับและเก็บเรื่องดีและเรื่องร้ายต่างกัน ชีวิตจึงมี "สุข และทุกข์" ที่ต่างกัน...