แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

110 พระเยซูปรากฎแก่สาวกสิบเอ็ดคนมธ. 5:9 ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า

สภษ. 12:20 ความหลอกลวงอยู่ในใจของผู้คิดแผนการชั่วร้าย ความชื่นชมยินดีอยู่ในใจของผู้แนะนำสันติภาพ

ยก. 3:18 ผู้ที่สร้างสันติย่อมเป็นผู้หว่านในสันติ และจะเก็บเกี่ยวผลเป็นความชอบธรรม

อฟ. 4:3 พยายามรักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้าด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติ

ลก. 2:14 พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุด และบนแผ่นดิน สันติจงมีแก่มนุษย์ที่พระองค์โปรดปราน

รม. 12:18 ในส่วนของท่าน จงอยู่อย่างสันติกับทุกคนถ้าเป็นไปได้

2ทธ. 2:22 จงหลีกหนีอารมณ์และความรู้สึกของคนหนุ่ม แต่จงมุ่งหาความชอบธรรม ความเชื่อ ความรักและสันติพร้อมกับทุกคนที่เรียกขานองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์

สดด. 37:37 จงจับตามองผู้ชอบธรรม และสังเกตดูผู้สุจริต มนุษย์ผู้รักสันติย่อมมีอนาคต

อสย. 2:4 พระองค์จะทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติ และจะทรงวินิจฉัยชนชาติมากมาย เขาทั้งหลายจะตีดาบให้เป็นผาลไถนา ตีหอกให้เป็นเคียว ชาติต่างๆ จะไม่ยกดาบขึ้นต่อสู้กันอีก จะไม่ฝึกฝนยุทธวิธีอีกต่อไป

ฟป. 4:7 แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้น จะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสตเยซู

1ธส. 5:13 จงเคารพรักเขาเหล่านั้นให้มากเพราะงานที่เขากระทำ จงอยู่ด้วยกันอย่างสันติ

สดด. 133:1 เป็นการดีและน่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่จะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง

1ทธ. 2:1-2  ในขั้นแรกนี้ ข้าพเจ้าขอร้องให้วอนขอ อธิษฐาน อ้อนวอนแทนและขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อมนุษย์ทุกคน เพื่อกษัตริย์และเพื่อผู้มีอำนาจ เราจะได้มีชีวิตที่สงบสุขราบรื่น เป็นชีวิตที่มีเกียรติด้วยความเคารพรักพระเจ้า

ยน. 14:27 เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเรากับท่าน เราให้สันติสุขกับท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้ ใจของท่านอย่าหวั่นไหว หรือมีความกลัวเลย

2ทธ. 1:7 พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขลาดกลัว แต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็ง ความรักและการควบคุมตนเองแก่เรา

1ปต. 3:10-11 ดังที่พระคัมภีร์กล่าวว่า ผู้ใดรักชีวิต และปรารถนาจะมีความสุขถาวร จงบังคับลิ้น ไม่พูดคำเลวร้าย จงบังคับริมฝีปาก ไม่พูดคำหลอกลวง จงหลีกหนีความชั่วและจงกระทำความดี จงแสวงหาสันติและยึดไว้ให้ได้

อสย. 26:3 พระองค์ทรงรักษาชนชาติที่มีใจมั่นคงให้อยู่ในสันติ เขาอยู่ในสันติ เพราะวางใจในพระองค์