foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระวาจาหนุนใจ – ความเมตตากรุณา

ยก. 5:11 เราเรียกบรรดาผู้ที่พากเพียรอดทนว่าเป็นผู้มีความสุข ท่านได้ยินเรื่องความพากเพียรอดทนของโยบและรู้แล้วว่าในที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่งใดแก่เขา พระองค์ทรงพระเมตตาและทรงพระกรุณาอย่างมาก

นหม. 9:17 พระเจ้าที่พร้อมเสมอจะให้อภัย ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาและทรงพระกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง พระองค์จึงไม่ทรงละทิ้งเขาเหล่านั้น

รม. 11:32 เพราะพระเจ้าทรงปล่อยให้มนุษย์ทุกคนไม่เชื่อฟังพระองค์ เพื่อจะได้แสดงพระกรุณา

มคา. 6:8 “มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงบอกท่านไว้แล้วว่าอะไรดี และพระยาห์เวห์ทรงประสงค์สิ่งใดจากท่าน คือให้ท่านปฏิบัติความยุติธรรมและรักความดีงาม และดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้าของท่าน”

สดด. 86:5 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์มีพระทัยดีและประทานอภัย ทรงมีความรักมั่นคงล้นเหลือต่อทุกคนที่เรียกขานพระองค์

1ปต. 1:3 ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรงพระกรุณาอย่างยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงบันดาลให้เราบังเกิดใหม่และมีความหวังที่จะมีชีวิต อาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้าจากบรรดาผู้ตาย

สดด. 145:9 พระยาห์เวห์ทรงพระทัยดีแก่ทุกคน ความอ่อนโยนของพระองค์ครอบคลุมสิ่งสร้างทั้งมวล

สภษ. 3:3-4 อย่าให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งลูก จงผูกไว้ที่คอของลูก จงเขียนไว้บนแผ่นจารึกในใจของลูก แล้วลูกจะได้รับความโปรดปรานและความสำเร็จ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์

ลก. 6:36 จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด

ลก. 1:50 พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย

สภษ. 28:13 ผู้ซ่อนการล่วงละเมิดของตนจะไม่เจริญ แต่ผู้สารภาพผิดและเลิกล่วงละเมิดจะได้รับความกรุณา

อฟ. 2:4 -5 พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเรา เมื่อเราตายไปแล้วเพราะการล่วงละเมิด พระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระคริสตเจ้าท่านได้รับความรอดพ้นก็เพราะพระหรรษทาน

มธ. 5:7 ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา

อสย. 55:7 คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตน และคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตน เขาจงกลับมาหาพระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงสงสารเขา และจงกลับมาหาพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมาย

สดด. 85:10 ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จะพบกัน ความเที่ยงธรรมและสันติจะสวมกอดกัน

สดด. 86:5 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์มีพระทัยดีและประทานอภัย ทรงมีความรักมั่นคงล้นเหลือต่อทุกคนที่เรียกขานพระองค์

1ปต. 1:3 ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรงพระกรุณาอย่างยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงบันดาลให้เราบังเกิดใหม่และมีความหวังที่จะมีชีวิต อาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้าจากบรรดาผู้ตาย

สดด. 145:9 พระยาห์เวห์ทรงพระทัยดีแก่ทุกคน ความอ่อนโยนของพระองค์ครอบคลุมสิ่งสร้างทั้งมวล

สภษ. 28:13 ผู้ซ่อนการล่วงละเมิดของตนจะไม่เจริญ แต่ผู้สารภาพผิดและเลิกล่วงละเมิดจะได้รับความกรุณา

อฟ. 2:4-5 แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเรา

ทต. 3:5-7 พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นมิใช่เพราะกิจการชอบธรรมใดๆ ที่เรากระทำ แต่เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ ทรงใช้น้ำชำระเราให้สะอาด เราจึงเกิดใหม่และได้รับการฟื้นฟูโดยพระจิตเจ้า พระองค์ทรงหลั่งพระจิตเจ้าลงเหนือเราอย่างอุดมโดยทางพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ของเรา เพื่อพระหรรษทานของพระองค์จะบันดาลให้เรากลับเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นทายาทในความหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร

ฮชย. 12:6 “จงกลับมาหาพระเจ้าของท่านเถิด จงปฏิบัติความรักมั่นคงและความยุติธรรม จงรอคอยพระเจ้าของท่านอยู่เสมอ”

ฮบ. 8:12-13 เพราะเราจะกรุณาต่อความอธรรมของเขา และจะไม่จดจำบาปของเขาอีกต่อไป” เมื่อพระเจ้าตรัสถึงพันธสัญญาใหม่ พระองค์ทรงหมายความว่าพันธสัญญาแรกนั้นเก่าไปแล้ว ของที่เก่าและล้าสมัยแล้ว ย่อมใกล้จะสูญสิ้น