แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

endurance

ฮบ. 10:36 ​ท่าน​ต้อง​มี​ความ​พากเพียร​ใน​การ​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​จะ​ได้​รับ​บำเหน็จ​ตาม​พระ​สัญญา 

รม. 5:4 ​​ความ​พากเพียร​ก่อ​ให้​เกิด​คุณธรรม​ที่แท้​จริง คุณธรรม​ที่แท้​จริง​ก่อ​ให้​เกิด​ความ​หวัง