แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ยรม. 31:3 ​​พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ว่า เรา​รัก​ท่าน​ด้วย​ความ​รัก​นิรันดร ดังนั้น​เรา​จึง​มี​ความ​รัก​มั่นคง​ต่อ​ท่าน​ตลอดไป

รม. 5:8 ​​พระ​เจ้า​ทรง​พิสูจน์​ว่า​ทรง​รัก​เรา เพราะ​พระ​คริสต​เจ้า​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา​ขณะที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป

1ยน. 5:11-12 ​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​ชีวิต​นิรันดร​แก่​เรา และ​ชีวิต​นี้​อยู่​ใน​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ ​ผู้ใด​มี​พระ​บุตร​ย่อม​มี​ชีวิต และ​ผู้ใด​ไม่​มี​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​ย่อม​ไม่​มี​ชีวิต