แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเยซูเจ้าตรัสว่า "ใจ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​อย่า​หวั่นไหว​เลย จง​เชื่อ​ใน​พระ​เจ้า และ​เชื่อ​ใน​เรา​ด้วย ​เรา​มอบ​สันติสุขไว้​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย เรา​ให้​สันติสุข​ของ​เรา​กับ​ท่าน เรา​ให้​สันติสุข​กับ​ท่าน ไม่​เหมือน​ที่​โลก​ให้ ใจ​ของ​ท่าน​อย่า​หวั่นไหว หรือ​มี​ความ​กลัว​เลย"  (ยน.14:1,27)


​"ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​เหน็ดเหนื่อย และ​แบกภาระ​หนัก จง​มา​พบ​เรา​เถิด เรา​จะ​ให้​ท่าน​ได้​พักผ่อน" (มธ.11:28)